จบบรรจุงานราชการ!รัฐบาลไทยเปิดให้43ทุนคนมีศักยภาพสูง

จบบรรจุงานราชการ!รัฐบาลไทย เปิดให้ 43 ทุนคนมีศักยภาพสูง

จบบรรจุงานราชการ!รัฐบาลไ

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2561 

 1. ทุนที่รับสมัครสอบ  
จํานวน 33 หน่วย รวม 43 ทุน

 2. กําหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
 2.1 ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
 2.2 ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ
 
3. ข้อผูกพนัในการรับทุน

 3.1 เมื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่ ก.พ. กําหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 3.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ.นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 60 - 27 ธ.ค. 60 สมัครสอบ 
(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2560 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนก.พ.61
โดย tui sakrapee
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 10:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,970 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+