รับตรง คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2561

รับตรง คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2561

รับตรง คณะทัศนมาตรศาสตร์


คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาในเวลาราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

      หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี )

2.   กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

      2 ต.ค. 2560 – 31 ม.ค. 2561            รับสมัครนักศึกษา (สมัครด้วยตนเอง)
                                                         (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

      2 ต.ค. 2560 – 22 ม.ค. 2561            รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

      19 ก.พ. 2561                                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
                                                         จิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์

      1 มี.ค. 2561                                  ทดสอบจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์

      12 มี.ค. 2561                                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

      19 มี.ค. 2561                                รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

3.   เกณฑ์การรับ

      3.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์ – คณิต)

      3.2 GPAX : ไม่น้อยกว่า 3.00  (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

      3.3 คะแนนรายวิชาเฉลี่ย : ไม่น้อยกว่า 3.00 ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

      3.4 ส่งสำเนา Portfolio พร้อมใบสมัคร

4.   เกณฑ์เฉพาะ

      4.1 ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ สังคม ความคิดสร้างสรรค์  ความเป็นผู้นำ

      4.2 ต้องมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ดังต่อไปนี้

            1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต โรคอารมณ์ผิดปกติ บุคลิกภาพผิดปกติ รวมถึงปัญหาทางจิตเวช อื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร

            2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิด