รับตรง คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2561

รับตรง คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2561

รับตรง คณะทัศนมาตรศาสตร์


คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาในเวลาราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

      หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี )

2.   กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

      2 ต.ค. 2560 – 31 ม.ค. 2561            รับสมัครนักศึกษา (สมัครด้วยตนเอง)
                                                         (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

      2 ต.ค. 2560 – 22 ม.ค. 2561            รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

      19 ก.พ. 2561                                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
                                                         จิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์

      1 มี.ค. 2561                                  ทดสอบจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์

      12 มี.ค. 2561                                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

      19 มี.ค. 2561                                รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

3.   เกณฑ์การรับ

      3.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์ – คณิต)

      3.2 GPAX : ไม่น้อยกว่า 3.00  (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

      3.3 คะแนนรายวิชาเฉลี่ย : ไม่น้อยกว่า 3.00 ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

      3.4 ส่งสำเนา Portfolio พร้อมใบสมัคร

4.   เกณฑ์เฉพาะ

      4.1 ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ สังคม ความคิดสร้างสรรค์  ความเป็นผู้นำ

      4.2 ต้องมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร ดังต่อไปนี้

            1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต โรคอารมณ์ผิดปกติ บุคลิกภาพผิดปกติ รวมถึงปัญหาทางจิตเวช อื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร

            2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร

            3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร

            4) ความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร

            5) ความผิดปกติในการเห็นภาพ ที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร โดยมีการระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40


5.   หลักฐานการสมัคร

      5.1 ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

      5.2 บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ เขียนชื่อนามสกุล พร้อมลงนามและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

      5.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 3 ฉบับ

      5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ

      5.5 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

      5.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ

      5.7 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

6.   วิธีการสมัคร

      6.1 สมัครด้วยตนเอง ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้อง 0212 อาคารสุโขทัย ชั้น 2 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

      6.2 สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวโหลด ใบสั่งซื้อคู่มือใบสมัครทางไปรษณีย์ และ คำชี้แจงการสมัครทางไปรษณีย์ 

7.   ค่าธรรมเนียมการสมัคร

      - ค่าคู่มือใบสมัคร 200 บาท

      - ค่าสมัครสอบ 500 บาท

8.   เอกสารอื่นๆ ที่ส่วนงานต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือเอกสารประกอบการสมัคร

      8.1 Portfolio  ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว และผลงานด้านต่างๆ ได้แก่  กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน หรือ ความสำเร็จทางด้านวิชาการ หรือความสามารถพิเศษ หรือ กิจกรรมจิตอาสา

      8.2 เรียงความหัวข้อ “ฉันอยากเป็นนักทัศนมาตร” ความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4

               ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ถือเป็นอันสิ้นสุด

website คลิก

โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 15:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,875 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+