อธิการสวนสุนันทาเล่นเกมรุกเร่งบุคลากรสร้างผลงานขึ้นแท่นระดับชาติ-นานาชาติ

อธิการสวนสุนันทาเล่นเกมรุกเร่งบุคลากรสร้างผลงานขึ้นแท่นระดับชาติ-นานาชาติ

อธิการสวนสุนันทาเล่นเกมร

อธิการบดี สวนสุนันทา มอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2560


4 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ในส่วนบุคลากรสายวิชาการได้เน้นให้สร้างผลงานทั้งด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและจากศูนย์ให้การศึกษาทั้ง 4 แห่งเข้าร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีการมอบนโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
อธิการสวนสุนันทาเล่นเกมร

นอกจากนี้ รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบนโยบายการดำเนินงานสู่การปฏิบัติดานการอนุรักษพลังงาน เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรและนักศึกษาไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้าน ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายหัวข้อ Look ahead innovative corporate university ซึ่งสามารถให้ความรู้และแนวคิดแก่บุคลากรได้เป็นอย่างดี 

ส่วน ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณพ.ศ.2561 รวมถึงการแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน / เงินรางวัลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และการดำเนินงานด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

สำหรับ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มอบนโยบายการงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยจากอดีตสู่อนาคตความท้าทายแนวใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับภาครัฐท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ในการประชุมครั้งนี้ยังมีสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้ชี้แจงเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรสายวิชาการ อีกด้วย

.......................................................
อรวรรณ สุขมา : รายงาน
โชฐิรส พลไชยมาตย์ : ภาพ

โดย tui sakrapee
วันที่ 4 มกราคม 2561 21:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,193 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+