​จุฬาฯมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ2ของไทยอันดับ1ด้านการขนส่งและการจัดการขยะ

​จุฬาฯ มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 2 ของไทย อันดับ 1 ด้านการขนส่ง และการจัดการขยะ
​จุฬาฯมหาวิทยาลัยสีเขียว

จุฬาฯ มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 2 ของไทย อันดับ 1 ด้านการขนส่ง และการจัดการขยะ UI GreenMetric Ranking of World Universities 2017

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 2 ของประเทศไทย อันดับ 90 ของโลก จากการจัดอันดับโดย UI GreenMetric Ranking of World Universities 2017  โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 619 สถาบัน จาก 76 ประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี  โดยจุฬาฯ ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยใน 2 ด้าน ได้แก่   การขนส่ง และการจัดการขยะ

ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวเพิ่มเติมได้ที่  http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017

รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 5,754 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 6 กลุ่ม  และสัดส่วนของคะแนนในแต่ละกลุ่มเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา  สิ่งที่แตกต่างจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวปีที่แล้วคือ ในปีนี้คะแนนที่มหาวิทยาลัยได้นั้นยากขึ้นเนื่องจากมีการให้คะแนนที่ลงรายละเอียดในเชิงปริมาณมากขึ้นในทุกกลุ่ม  เช่น ในด้านพลังงานทดแทน ต้องให้ข้อมูลว่าพลังงาน solar cell สามารถผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของพลังงานที่ใช้ไป อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของคะแนนที่จุฬาฯได้รับในปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว โดยจุฬาฯได้คะแนนสูงขึ้นในเกณฑ์การพิจารณา 4 กลุ่ม ได้แก่  Energy and Climate Change, Waste, Water และ Transportation  โดยในด้าน Transportation (การขนส่ง) จุฬาฯ ได้คะแนนอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย อันดับที่ 25 ของโลก  เนื่องจากจุฬาฯมีระบบการขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย ทั้งจักรยาน CU Bike และรถ Shuttle Bus ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารองรับการใช้บริการของนิสิต คณาจารย์และบุคลากรจำนวนมาก  ส่วนในด้าน Waste (การจัดการขยะ) จุฬาฯ ได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับ 121 ของโลก ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการ Chula Zero Waste ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง  อาทิ การรณรงค์ในเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยทำให้ขยะลดลง เป็นต้น

รศ.ดร.บุญไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า จุฬาฯ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คะแนนในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวมากไปกว่านี้เนื่องจากในหลายตัวชี้วัด จุฬาฯไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ เช่น ในด้าน Setting and Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) จุฬาฯเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจะได้คะแนนในส่วนนี้มากขึ้นอีกหนึ่งขั้น เท่ากับว่าจุฬาฯจะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 1 % ซึ่งเป็นไปไม่ได้  อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในด้านอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการพลังงาน ส่วนในด้าน  Education  ซึ่งรวมถึงการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น  จุฬาฯ มีรายวิชาและโครงการวิจัยต่างๆ  ที่สอดแทรกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ชื่อรายวิชาหรือชื่อโครงการวิจัยไม่ได้บ่งบอกว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอนาคตน่าจะมีกระบวนการการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ทำวิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูล  ซึ่งจะทำให้คะแนนของจุฬาฯในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

“ตามผังแม่บทจุฬาฯ 100 ปี ได้มีการดำเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวและการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดการพื้นที่สีเขียว การจัดหาพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน  การจัดการขยะ การจัดการน้ำ การขนส่ง  ฯลฯ  เป็นการตอบสนองพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไม่ได้ทำเพื่อมุ่งไปที่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นสำคัญ” รศ.ดร.บุญไชย กล่าวในที่สุด
....................
ที่มา 
http://www.chula.ac.th/th/archive/71593

โดย tui sakrapee
วันที่ 4 มกราคม 2561 21:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,121 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง