สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนหนุนทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนหนุนทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนหนสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย  
           
โดยในปีงบประมาณ 2561 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2560) ทางสำนักวิจัย ฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ


ดาวน์โหลดรายละเอียด 

ที่มาของโครงการและประเด็นที่เปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์
แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  MS Word | PDF

เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น
ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับทุนต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันฯ ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา

ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 2 ครั้งต่อปี (หรือจนกว่างบประมาณสนับสนุนจะหมดลง)

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม

ที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 / 087-0303452 (ทวิติยา)
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177 
E-mail : tawitiya@kpi.ac.th 
ที่มา
http://kpi.ac.th

โดย tui sakrapee
วันที่ 4 มกราคม 2561 22:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 829 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+