สูตรการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และวิชา Coaching

สูตรการเรียนรู้แห่งศตวรร

สูตรการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และวิชา Coaching
 

สูตรการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และวิชา Coaching

>>>ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ในตนเอง และภาคปฏิบัติ constructivist theory and practice

นักวิจัยและนักทฤษฎีทั้งหลายต่างให้ความสำคัญ ไปที่การเชื่อมโยงระหว่าง “ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับการปฏิบัติ Linking between constructivist theory and practice” เป็น จุดตั้งต้น ของ “การสร้างกรอบแนวคิด”สำหรับสร้างองค์ความรู้ในตัวผู้เรียน” เพื่อการออกแบบการเรียนการสอน ตามแนวทางของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งก็คือวิธีการของ constructivist approach นั่นเอง

การสร้างองค์ความรู้จากภายใน Constructivism approach กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ Environmental development of learning มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะต่างก็เป็น “องค์ประกอบแห่งการเรียนรู้ Elements of learning” ซุ่งต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนี้...

สูตรการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ หรือ Constructivist approach…

***ประสาทสัมผัส (ตา,หู.จมูก,ลิ้น,กาย) + ใจ (สติ) + สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ (สิ่งที่ต้องเรียนรู้ หรือ กิจกรรมแห่งการเรียนรู้ที่เร้าใจ) >>>เกิดองค์ความรู้ภายในตัวผู้เรียน***

ดังนั้น ในการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ หรือ Constructivist approach คุณครูต้องปฏิบัติภารกิจ “Mission” เป็นขั้นตอน ๒ ขั้น คือ การออกแบบสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ (และสิ่งที่ต้องเรียนรู้,กิจกรรมการเรียนรู้) Designing an environment for learning..และ วิธีการเรียนการสอน “Teaching and learning method” ดังนี้

การออกแบบสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ (และสิ่งที่ต้องเรียนรู้,กิจกรรมการเรียนรู้)

1.สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของโลกปัจจุบัน ทั้งสิ่งที่ต้องเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน และกิจกรรมการเรียนการสอน “Create real-world environments that employ the context in which learning is relevant”

***เอาเนื้อหาที่จะใช้เรียนมา “ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน” ต้องเพิ่มเติม หรือ Update อะไร แค่ไหน อย่างไรบ