มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แต่งตั้ง ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี


 

สภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ลงมติแต่งตั้ง ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560พร้อมเห็นชอบการแต่งตั้ง อาจารย์กนกทิพย์ ศิริวิริยะกุลและดร.จินต์ วิภาตะกลัศ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีกิตติคุณ
สำหรับประวัติด้านการศึกษาของ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ นั้น จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาองค์การ) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี ดร.ดารัตน์ เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTIS GROUPรวมถึงทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อีกด้วย
 
 
ดร.ดารัตน์ ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมาย อาทิ
- ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาดีเด่น” จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีพ.ศ.2552
 
-ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลที่ชาวครุศาสตร์ขอปรบมือให้” จากสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2553
-ประกาศเกียรติคุณ “สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น” จากกระทรวงแรงงาน ปี พ.ศ.2554
-ประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2554
-ประกาศเกียรติคุณ “สตรีไทยดีเด่น” จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี พ.ศ.2555
-ประกาศเกียรติคุณ “คนสร้างคน” จากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ.2555
 
 
"มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม"
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 9 มกราคม 256