เลขาธิการอาชีวะ มอบนโยบายรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561


 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 400 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด / ศึกษาธิการจังหวัด ประธานอาชีวศึกษาภาค อาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก โดยแจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติประกาศรับนักเรียน นักศึกษา สอศ. ปีการศึกษา 2561 ซึ่งขณะนี้แผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมองค์กรหลักรับทราบเกี่ยวกับแผนเพิ่มนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 % จากปีการศึกษา 2560 หรือประมาณ 15,000 คนซึ่งจะดำเนินการใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ


ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ทุก ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการวางแผนรับเด็กระดับมัธยมปลาย ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในจังหวัด และให้ทุกอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) วางแผนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561ร่วมกันระหว่างสถานศึกษารัฐและเอกชน โดยดูจากผลการรับนักเรียน ต้องเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2560 พร้อมทั้งให้ทุก อศจ. เสนอบรรจุวาระเรื่องแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมเพื่อให้ กศจ. รับทราบ

สำหรับการกำหนดแนวทางปฏิบัติต้องให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลโดยพิจารณาจากกลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่ศึกษาต่อ ให้มาเรียนสายอาชีพ เน้นหารายได้ระหว่างเรียน มีหอพัก มีงานทำ และสาขาวิชาที่รัฐและเอกชน ซ้ำซ้อนกันในพื้นที่เดียวกันให้ปรับแก้ ให้รัฐประกาศรับสมัครเท่าเดิมในปี 2560 ซึ่งสอศ. ในส่วนกลางทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียน โดยใช้งบ Rebandingประชารัฐ ทั้งนี้แต่ละ อศจ. สามารถนำสื่อไปใช้ได้โดย อศจ. ทำประชาพันธ์รับสมัครนักเรียนในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ไม่มีการแบ่งแยกรัฐและเอกชนสถานศึกษารัฐเน้นเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน หรือสาขาที่ใช้การลงทุนสูงกำหนดการรับสมัครก่อนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 7 วันและกำหนดวันสอบพร้อมกับ สพฐ.
อีกทั้ง สอศ. ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อขอให้สนับสนุนการแนะแนวในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งขอความร่วมมือ สพฐ. ให้อาชีวศึกษาเข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ เลขาธิการกล่าวปิดท้าย
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 11 มกราคม 2561 16:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 461 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง