มหิดลอินเตอร์เปิดรับนักศึกษาใหม่4หลักสูตร16สาขา

มหิดลอินเตอร์เปิดรับนักศึกษาใหม่ 4 หลักสูตร 16 สาขา
 วันนี้ – 22 มกราคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร 16 สาขาวิชา ดังนี้
 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS)
– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
– การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
– สังคมศาสตร์ (Social Science) โดยมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และเอเชียอาคเนย์ศึกษา
– วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
– เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
– การเงิน (Finance)
– ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
– การตลาด (Marketing)
– การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
– วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
– เคมี (Chemistry)
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
– ฟิสิกส์ (Physics)
 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.)
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.th หรือติดต่อหน่วยรับสมัครฯ  โทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th
 
โดย tui sakrapee
วันที่ 11 มกราคม 2561 17:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,248 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+