สอศ.จับมือสถาบันคุรุพัฒนา ทำหลักสูตรเข้มพัฒนาครูอาชีวะเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใช้ประเมินวิทยะฐานะ

สอศ.จับมือสถาบันคุรุพัฒน

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน  ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) และการพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ปรับกระบวนการ และวิธีการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษา โดยนำแนวคิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนให้สามารถเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เรื่องการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน(ว.22) ซึ่งจะต้องเข้ารับการพัฒนาจากหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรองจำนวนไม่น้อยกว่า 12-20 ชั่วโมง ต่อปี

            เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จะทำงานร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 112 คน และผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 40 คน  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ ปรับปรุง พัฒนา โดยมีสถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตรการฝึกอบรม และการพัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องเชื่อมโยงถูกต้องตามเกณฑ์ดังกล่าว รวมจำนวน 86 หลักสูตร ซึ่งเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการฝึกอบรม ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานักเรียน  ในห้องเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามีคุณภาพมากขึ้น

โดย Eduzones Pr News
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 13:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 462 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+