ทีมวิจัยมจพ.พร้อมส่งดาวเทียมเพื่อการศึกษาดวงแรกสัญชาติไทยสู่อวกาศปี’ 61

ทีมวิจัย มจพ. พร้อมส่งดาวเทียมเพื่อการศึกษาดวงแรกสัญชาติไทย สู่อวกาศ ปี’ 61
 
ทีมวิจัยมจพ.พร้อมส่งดาวเ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดแถลงข่าว มจพ. พร้อมส่งดาวเทียมแนคแซทขึ้นสู่วงโคจรภายในปี 2561” แถลงข่าววันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เป็นดาวเทียมเพื่อการศึกษา KNACKSAT (แนคแซท) เป็นดาวเทียม CubeSAT ดวงแรกของประเทศไทยที่พัฒนาและสร้าง KNACKSAT สัญชาติไทยดวงแรกจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
         
การออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา KNACKSAT”
ผลงานของ ศ.ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา หัวหน้าโครงการ KNACKSAT โครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดเผยว่า การจัดตั้งโครงการออกแบบและสร้างดาวเทียมต้นแบบวิศวกรรมขนาด CubeSat ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ต่อมาโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ วงเงิน 9,059,690 บาท สำหรับการออกแบบสร้างและส่งดาวเทียมจริงรูปแบบ CubeSat เข้าสู่วงโคจรภายในปี พ.ศ. 2561 อย่างแน่นอน ขณะนี้โครงการได้ดำเนินการออกแบบดาวเทียมต้นแบบทางวิศวกรรม (Engineering Model) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบรวมเบื้องต้น และคาดว่าจะไปทดสอบการทำงานภายใต้สภาวะเสมือนอวกาศที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งขณะนี้โครงการมีสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมปล่อยสู่อวกาศ
ดาวเทียมแนคแซทขนาดเล็กเพื่อการศึกษา (KNACKSAT)” เกิดจากทีมวิจัยประกอบด้วยบุคลากรจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ของ มจพ. ได้ริเริ่มออกแบบพัฒนาและสร้างดาวเทียม KNACKSAT (ขนาดไม่เกิน 1 กิโลกรัม) โดยดาวเทียมดังกล่าวเป็นดาวเทียม CubeSAT ดวงแรกของประเทศไทยที่พัฒนาและสร้างขึ้นโดยบุคลากรภายในรั้วมหาวิทยาลัย และจะถูกจัดส่งเข้าสู่วงโคจรที่ความสูง 600 กิโลเมตร เพื่อรับข้อมูลคำสั่งการถ่ายภาพจากระยะไกลและส่งข้อมูลภาพถ่ายกลับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติจริงได้


ทีมวิจัยมจพ.พร้อมส่งดาวเ

ลักษณะเด่นของดาวเทียม (KNACKSAT) เป็นดาวเทียมขนาด CubeSAT ขนาดไม่เกิน 10 x 10 x 10 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ที่เกิดจากการรวมกันของบุคลากรภายในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจที่จะออกแบบพัฒนาและสร้างระบบย่อยต่างๆ ของดาวเทียม และยังใช้อุปกรณ์หรือวัสดุที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด  ดังนั้น กล่าวได้ว่า ดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT) เป็นดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรกที่ถูกสร้างและพัฒนาโดยฝีมือคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะถูกจัดส่งเข้าสู่วงโคจรในอวกาศ เพื่อปฏิบัติภารกิจในอวกาศได้จริง ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ
         
ดร. พงศธร  สายสุจริต ผู้จัดการโครงการ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างดาวเทียมกว่า 10 ปี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการออกแบบ CubeSat มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้ใช้ชื่อดาวเทียมภายใต้ชื่อว่า KNACKSAT (KmutNb Academic Challenge of Knowledge SATellite) การพัฒนาดาวเทียม CubeSat ทำให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาภารกิจทางด้านอวกาศรวมถึงการทดลองในอวกาศที่เป็นไปได้ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากและสามารถกระทำภายในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากส่วนประกอบของดาวเทียมดังกล่าวใช้อุปกรณ์หรือวัสดุที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด  (Commercial-Off-The-Shelf, COTS)  ไม่ใช้อุปกรณ์พิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกิจการอวกาศโดยเฉพาะซึ่งมีราคาสูงมาก และใช้เวลาในการสร้างเพียง 1-2 ปี นอกจากนี้การจัดส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรเป็นแบบ Piggyback หรือการฝากส่งร่วมกับดาวเทียมดวงอื่นหลายดวงในเวลาเดียวกันในวงโคจรแบบต่ำ (Low Earth Orbit, LEO) และใช้คลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นในการสื่อสาร จึงทำให้ค่าจัดส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรมีราคาไม่สูงมากนัก

ดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา   KNACKSAT   ได้รับการสนับสนุนจากทีมวิจัยอีกหลายท่าน เช่น อาจารย์ธีรวัจน์ แสงเพชร์ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร. สว่างทิตย์  ศรีกิจสุวรรณ  หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล อาจารย์ธีราพร แสนทวี เลขาฯ โครงการ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล รวมถึง รศ.ดร. นิสัย  เฟื่องเวโรจน์สกุล และ ผศ.ดร. สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล จากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานสานเสวนา“สร้างดาวเทียมโดยคนไทย ไม่ไกลเกินฝัน” และได้รับเกียรติจาก Prof. Shinichi Nakasuka, Graduate school of Engineering, The University of Tokyo ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาดาวเทียมขนาด Micro/Nano-Satellites ในประเทศญี่ปุ่นร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “Micro/Nano-Satellites for a New Paradigm of Space Development and Utilizations” เพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนา  สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดับการสร้างดาวเทียมได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในยุคต่อไปได้อย่างรอบด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและสร้างดาวเทียม รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ  หากประเทศไทยมีการพัฒนาและสร้างดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้เองจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตชิ้นส่วน หรือวัสดุที่สามารถใช้ในอวกาศได้
         
หลังจากที่ได้เปิดตัวในงานสานเสวนา“สร้างดาวเทียมโดยคนไทย ไม่ไกลเกินฝัน” มีกระแสตอบรับที่ดีมากเมื่อสื่อมวลชนไทยและจากต่างประเทศได้นำเสนอดาวเทียม KNACKSAT ดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรกที่ถูกสร้างและพัฒนาโดยฝีมือคนไทย สื่อที่ได้นำเสนอในไทย ได้แก่ รายการกล้าคิดกล้าทำ ทางสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 รายการ U News ทางช่อง VOICE TV 21 รายการเดินหน้าประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และโครงการ KNACKSAT รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับความสนใจจากสถานีโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น (NHK) จากการพาดหัวข่าวในการนำเสนอข่าวในครั้งนั้น ได้นำเรื่องราวการสร้างดาวเทียม KNACKSAT ของคนไทย “Thailand’s Aerospace Hope” ออกอากาศเป็นภาษาญี่ปุ่นในรายการ World Lounge ทางช่อง NHK World และนำมาออกอากาศอีกครั้งเป็นภาษาอังกฤษ  ตลอดจนการนำเสนอในช่องสารคดี XZYT VARIETY หรือการให้สัมภาษณ์ที่ นิตยสาร a day ฉบับที่ 194
         
นอกจากการนำเสนอโครงการ KNACKSAT ทางสื่อต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น โครงการ KNACKSAT ยังได้รับเกียรติใหไปนําเสนอรายละเอียดโครงการตอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ และคณะกรรมาธิการกิจการอวกาศ สภานิติบัญญัติแหงชาติอีกด้วย
ดาวเทียม KNACKSAT สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผลในการออกแบบและสร้างดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น Nano-satellite หรือ Small-satellite สำหรับสำรวจข้อมูลจากระยะไกล โดยสามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้ดาวเทียมปฏิบัติภารกิจเพิ่มได้ด้วย เป็นการผสานการดำเนินงานร่วมกันที่นำเทคโนโลยีดาวเทียมมาพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
 ดาวเทียม KNACKSAT ถือว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันทางการศึกษาในกลุ่มของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (Corporate University) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาให้มีความเข้าใจในวิธีการออกแบบและสร้างดาวเทียม และเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่การออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดที่ใหญ่ขึ้นสำหรับใช้เองในประเทศไทย  ดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา KNACKSAT ฝีมือคนไทยเป็นผลงานที่สอดคล้องกับการนำมาประยุกต์ให้เอื้อต่อการจัดการด้านการศึกษา บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในคณะที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสร้างผลงานวิจัยต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้
         
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02 555-2000 ต่อ 8304, 8308, 8315 หรือ ศ.ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา ดร.พงศธร  สายสุจริต ผู้จัดการโครงการ โทรศัพท์  087-510-7711 หรือติดตามความคืบหน้าได้ที่ www.facebook.com/knacksat
 .........................................................
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพถ่าย
 
โดย tui sakrapee
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 14:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 636 ครั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Share to Facebook Share to Line Share to Twitter Share to Google+